วิเคราะห์กัญชาเพื่อหาสารออกฤทธิ์ด้วย expression Compact Mass Spectrometer

   ในกรณีที่ไม่ต้องเตรียมตัวอย่าง เช่น เครื่อง HPLC ทั่วไป  เครื่อง Single quadrupole mass spectrometer ให้หน่วยมวล (unit mass) ชัดเจน วิธี selected ion monitoring (SIM) mode สามารถระบุอัตราส่วน (ion current ratio) ของ CBDA และ THCA (isobaric compounds) ที่เป็นแก๊ส ทำให้ทราบปริมาณที่มีอยู่ในตัวอย่าง ประโยชน์จากการวิเคราะห์นี้ อาจนำไปใช้คัดกรองตัวอย่างได้หลายแบบ ทำให้ได้ข้อมูลที่สำคัญหลายอย่าง เช่น องค์ประกอบของ cannabinoid ในพืชหรือสารสกัด  นอกจากนั้นยังสามารถหาความแตกต่างสายพันธุ์ของกัญชากับกัญชง  รวมทั้งการปลูก

วิธีทดลอง

วิเคราะห์ตัวอย่างโดยตรงด้วยหัวตรวจวัดแบบสัมผัส ASAP (Atmospheric  Solid  Probe)


ภาพที่ 2 องค์ประกอบตัวตรวจวัดแบบสัมผัส ASAP ร่วมกับเครื่อง Advion CMSรูปที่ 3 แสดงให้เห็น spectra ของ CBDA และ THCA ทดลองในสภาวะเดียวกัน : สามารถระบุ

                   - Ion current abundance m/z 261 CBDA  ปริมาณ  95-100%

                   - เทียบกับ current abundance ของ m/z 341 ที่เกี่ยวข้องที่ current abundance ของ m/z 261

                      เป็นของ THCA ลดลงต่ำมากถึง 25-30% เมื่อเทียบกับ relative abundance ของ m/z 341

ผลการทดลอง

ตารางที่ 1 สารมาตรฐานของ CBDA/THCA

รูปที่ 4  แสดงให้เห็น  ion current ของ selected ion monitoring (SIM)  ที่มีส่วนผสมของ CBDA/THCA ด้วยอัตราส่วนต่างกัน (CBDA/THCA ที่ 100/0, 50/50, 0/100 โดยต่อเนื่อง)

 

สรุป

  • ASAP-APCI-CMS วิเคราะห์มวลได้รวดเร็ว สามารถคัดกรองตัวอย่างหลายชนิด และแสดงให้ทราบว่ามี canaboids

  • สามารถคัดกรอง cannabinoid, THC/CBD จากใบกัญชาแห้ง

  • สามารถสลับเปลี่ยน positive, negative ion mass spectra ได้  ทำให้การวิเคราะห์แม่นยำมากขึ้นกับตัวอย่างที่ปะปนกัน  เช่น ผิวหนังปนเปื้อนกับพืชที่เป็นยาเสพติดที่มีปริมาณน้อย