วิเคราะห์สารออกฤทธิ์ THC และ Canabinoids

ตัวอย่างกัญชา สามารถวิเคราะห์ได้โดยตรง  โดยใช้หัววัดของแข็งในบรรยากาศ  Atmospheric Solids Analysis Probe (ASAP®สอดเข้าไปในเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์แบบกระทัดรัดตามรูป

เทคนิคนี้ทำให้สามารถตรวจวัดวัสดุที่ต้องสงสัยได้ที่มี THC / Cannabinoids ได้ในเวลาน้อยกว่า 3 วินาที (ตัวอย่างโครงสร้างทางเคมี molecular  weight หรือ Mw) ที่แสดง

วิธีวิเคราะห์ใช้ปลายแท่งแก้วเล็กๆ ของหัววัด สัมผัสกับตัวอย่าง แล้วสอดเข้าไปในเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์เพื่อวิเคราะห์ ได้รับผลวิเคราะห์ใน 2-3 วินาที

      ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากหัววัด ASAP ร่วมกับเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ขนาดกระทัดรัดรวมด้วยแหล่งกำเนิดไอออน APCI/CMS  แสดงให้เห็นตัวอย่างส่วนมากถูกดูดกลืนแล้วแตกตัวเป็นอิออนภายในเวลา 20 วินาที  ดังภาพที่ (5) ให้เห็นสัญญาณ m/z เด่นชัดที่ 311.2/309.1:315.2/313.2 และ 357.2 ซึ่งตรงกันกับ Cannabinol (CBN) และ THC/CBD เช่นเดียวกับ deprotonated module ของ THC-acid/CBD-acid ที่ m/z 375.2

ในด้านบวก (เส้นบน)  และด้านลบ (เส้นล่าง)  หลังจากสัญญาณลดลงมาถึง baseline ในเวลาสั้น  สามารถตรวจสัญญาณจากเครื่องแมส CMS ได้ในเวลาน้อยกว่า 20 วินาทีด้วยหัววัด SAP

แสดงให้เห็นเส้นกรอบนอกของโครมาโตแกรมรวมแมสของไออออน Total Ion Chromatogram (TIC) ที่ได้จากวัตถุที่สงสัย

สรุป

  • เครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ APCI-CMS  ร่วมกับหัววัด ASAP สามารถคัดกรองตัวอย่างได้หลายชนิด รวมทั้งผิวนอกของกัญชา
  • คัดกรองพืชแห้งได้ง่าย เช่น กัญชา เช่น Cannabinoids THC/CBD หรือกรอง THC /CBD
  • สามารถเรียนรู้สเปกตรัมทั้งด้านบวก-ด้านลบ  ทำให้มีความมั่นใจผลวิเคราะห์ เมื่อตัวอย่างปนกับหลายชนิด เช่น ผิวหนังเปื้อนพืชที่เป็นสารเสพติด