News

การประชุมนานาชาติของสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
เริ่มแล้ววันนี้ที่ศูนย์ระชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
15/07/2558 10:59
สาธิตการใช้งานเครื่อง ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาธิตการใช้งานเครื่อง Automate SPE
13/07/2558 17:38
การประชุมนานาชาติของสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
โปรโมชั่นสุดคุ้ม สำหรับ Expedeon
พิเศษ สำหรับ Precast Gel และ InstantBlue
06/07/2558 09:29
การประชุมนานาชาติของสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
พบกับ บู๊ท ของ บริษัท ไทยยูนีค จำกัดในงาน
02/07/2558 13:35
การบรรยายและสาธิตการใช้เครื่องตรวจวัดสารเสพติด และ สารระเบิด
สาธิตการใช้เครื่อง Raman Spectrometry ตรวจหาสารเสพติดและสารระเบิดที่ยะลา
20/04/2558 15:30
การบรรยายและสาธิตการใช้เครื่องตรวจวัดRaport
การใช้เครื่อง Raman Spectrometry ตรวจหาสารเสพติดและสารระเบิดที่ยะลา
21/04/2558 15:42
บรรยายที่บูธของ บริษัท ไทยยูนีค จำกัด
งานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 ที่ อิมแพ็ค เมืองทอง
27/03/2558 16:02
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๓
เป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลให้มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วย
25/03/2558 17:06
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันมาฆบูชา
วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์
02/03/2558 16:32
Happy Chinese New Year 2015
Gong Xi Fa Cai
23/02/2558 10:09
จัดบรรยายที่ รพ. วชิระพยาบาล
หัวข้อเรื่อง Protein Refolding
05/02/2558 14:00
การบรรยายของ Expedeon
เรื่อง Separation and analysis of Protein and Native gel hybridization
05/02/2558 14:02
งานเลี้ยงปีใหม่ ไทยยูนีด
สังสรรค์หลังทำงานกันมาทั้งปี
06/01/2558 16:42
การสัมมนาเรื่องเทคนิคการแยก(Fractionation) และการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนและสาธิตการ
บรรยากาศที่สุดคุกคักในงาน
ทำบุญครบรอบ 45 ปี บริษัท ไทยยูนีค จำกัด
บรรยากาศในงาน
งานสัมมนาเชิงวิชาการ Chemical Metrology Seminar
09/12/2557 09:16
รูปภาพบรรยากาศในงาน
การประชุมนานาชาติด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
09/12/2557 09:32