Workshop เครื่อง Bench top NMR ของ Magritek

บริษัท ไทยยูนีค จำกัด ร่วมกับ บริษัท Kruthwong & Sprenger จำกัด จัดทำ workshop เครื่อง Bench top NMR ของ Magritek ที่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการใช้เครื่อง NMR แบบตั้งโต๊ะ ในการวิเคราะห์ยางธรรมชาติ และใช้ในการเรียนการสอน

บรรยากาศในการสัมมนา